Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Đăng vào 06/05/2022 14:04

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ tại Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ. 

Quy định 65-QĐ/TW có hiệu lực ngày 28/4/2022 và thay thế Quy định 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017.