Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

Đăng vào 18/06/2018 15:37

Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của Bộ Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp): 

Xem TẠI ĐÂY