Công văn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động; cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2017

Đăng vào 07/11/2017 17:21

Công văn của Trường: TẠI ĐÂY

Các biểu mẫu: TẠI ĐÂY

Quy định 89-QĐ/TW: TẠI ĐÂY