Thông báo về việc đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội

Đăng vào 02/11/2017 09:53

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Thực hiện Công văn số 1116/VP-LTQHCC ngày 26/10/2017 của Văn phòng Bộ Tư pháp về việc đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn bộ phận tổ chức quán triệt sâu rộng thông tin và tổ chức đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

  • Thông tin về một số Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (được gửi kèm Công văn này).
  • Các văn bản pháp lý và văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố (Danh mục được gửi kèm theo Công văn này; các văn bản được gửi thư điện tử cho  đơn vị và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Trường).

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị lập danh sách viên chức, người lao động đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo mẫu kèm theo Công văn này. Lưu ý người đăng ký phải nghiên cứu kỹ để đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo các quy định của pháp luật và Thành phố Hà Nội.

Danh sách đăng ký gửi về Văn phòng Công đoàn trường bằng văn bản (có chữ ký của Lãnh đạo đơn vị) và gửi 01 bản về địa chỉ email congdoandaihocluat@gmail.comtccb@hlu.edu.vn chậm nhất là ngày 7/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Trường. Hết thời hạn, đơn vị nào không gửi bản đăng ký coi như không đề xuất nhu cầu.

Trường hợp cần thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ để được cung cấp, hỗ trợ.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Xem Thông báo TẠI ĐÂY

Xem Thông báo của Bộ Tư pháp TẠI ĐÂY

Mẫu đăng ký tải TẠI ĐÂY

Hệ thống các văn bản xem TẠI ĐÂY