Quyết định 868/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 17/04/2017 16:24

Quyết định 868/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội: chi tiết