Bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 17/04/2017 15:47

Bản Qui định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành theo Quyết định số 823/QĐ-HT ngày 05 tháng 06 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

Xem chi tiết