Trường Đại học Luật Hà Nội triển khai xét tặng Kỷ niệm Chương Vì sự nghiệp Giáo dục và KNC Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2022

Đăng vào 08/06/2022 13:38

Thực hiện Công văn số 1738/BTP-TĐKT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Vụ thi đua khen thưởng, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022 và Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị các đơn vị thuộc Trường phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau: 

  1. Phổ biến, quán triệt rộng rãi trong toàn đơn vị nội dung Công văn số 1738/BTP-TĐKT, Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT và các văn bản có liên quan gửi kèm theo. 
  1. Tổ chức rà soát, hướng dẫn các cá nhân có đủ điều kiện của đơn vị đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”, “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2022 theo quy trình thủ tục và các biểu mẫu kèm theo (theo mẫu); thu hồ sơ đăng ký, lập danh sách đề xuất của đơn vị (theo mẫu) và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất là ngày 21 tháng 6 năm 2022 (thứ Ba) để báo cáo Hội đồng thi đua – khen thưởng lựa chọn, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.  

    3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (thực hiện theo Phụ lục I được gửi kèm theo Công văn này); Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” (thực hiện theo Phụ lục II được gửi kèm theo Công văn này). 
    Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị Ban Liên lạc hưu trí phổ biến rộng rãi thông tin nội dung này cho cán bộ hưu trí của Trường để đăng ký nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Hồ sơ cán bộ hưu trí đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất là ngày 21 tháng 6 năm 2022 (thứ Ba) để báo cáo Hội đồng thi đua – khen thưởng lựa chọn, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 
    Trong quá trình triển khai có vướng mắc xin liên hệ đồng chí Lê Thị Nhâm – Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ (số điện thoại: 094.3616.546) để được hỗ trợ./. 

    Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Công văn triển khai xem TẠI ĐÂY

Quy trình, thủ tục, biểu mẫu đề nghị xét tặng KNC VSNGD xem TẠI ĐÂY

Quy trình, thủ tục, biểu mẫu đề nghị xét tặng KNC VSNTP xem TẠI ĐÂY

Công văn 1738/BTP-TĐKT xem TẠI ĐÂY