Thông báo đến cán bộ hưu trí về triển khai đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2021

Đăng vào 18/05/2021 11:06

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, Trường Đại học Luật Hà Nội hướng dẫn các đơn vị thuộc Trường tổ chức thực hiện việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” đối với viên chức, người lao động Nhà trường

Để triển khai, Nhà trường trân trọng thông báo đến Ban Liên lạc hưu trí và cán bộ hưu trí của Trường các nội dung sau:

Thông báo triển khai trong cán bộ hưu trí: XEM TẠI ĐÂY

Biểu mẫu đề nghị của cá nhân: XEM TẠI ĐÂY