QUY ĐỊNH 105-QĐ/TW NĂM 2017 VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ BỔ NHIỆM, GIỚI THIỆU CÁN BỘ ỨNG CỬ DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

Đăng vào 13/03/2018 16:35

QUY ĐỊNH 105-QĐ/TW NĂM 2017 VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ BỔ NHIỆM, GIỚI THIỆU CÁN BỘ ỨNG CỬ DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY