Thông báo về việc thi thăng hạng viên chức hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017

Đăng vào 15/12/2017 10:48

Kính gửi thủ trưởng các đơn vị

Phòng TCCB gửi các đơn vị thông báo về việc thi thăng hạng viên chức hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017. Chi tiết trong các văn bản đính kèm.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thông báo đến các viên chức và người lao động trong đơn vị mình được biết. Hồ sơ đăng ký của viên chức (theo quy định tại Công văn số 6468/BTP-TCCB ngày 12/12/2017) kèm Danh sách tổng hợp đăng ký của đơn vị theo Mẫu 04 xin gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước 16h00 ngày 18/12/2017 để Phòng tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu và thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng./.

Phòng TCCB