Các Nghị quyết Phiên họp lần thứ XVIII của Hội đồng trường

Đăng vào 01/02/2023 08:48
  1. Nghị quyết Phiên họp lần thứ XVIII: Xem TẠI ĐÂY
  2. Nghị quyết Phê duyệt Phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, NCKH, ĐBCLĐT, HTQT... năm 2023: Xem TẠI ĐÂY
  3. Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội: Xem TẠI ĐÂY
  4. Nghị quyết về Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2021 của Trường: Xem TẠI ĐÂY
  5. Nghị quyết về Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2023 của Trường: Xem TẠI ĐÂY
  6. Nghị quyết về Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng trường: Xem TẠI ĐÂY
  7. Nghị quyết về việc xác định số lượng người làm việc và chính sách tuyển dụng năm 2023: Xem TẠI ĐÂY
  8. Nghị quyết Liên tịch về việc thông qua Quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy - Hội đồng trường - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội : Xem TẠI ĐÂY