Danh sách giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 10/05/2021 15:20
BỘ TƯ PHÁP          
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI          
DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO CƠ HỮU NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Chức danh GS/PGS Ngành, chuyên môn Năm công nhận GS/PGS Email
1 Nguyễn Ngọc Hoà 28/7/1955 Nam GS.TS Luật học 2007 hoa_lhs@yahoo.com.vn
2 Thái Vĩnh Thắng 25/10/1954 Nam GS.TS Luật học 2013 thaivinhthang_dhl@yahoo.com
3 Nguyễn Minh Đoan 09/10/1955 Nam GS.TS Luật học 2017 minhdoan3000@yahoo.com
4 Cao Thị Oanh 17/4/1974 Nữ PGS.TS Luật học 2014 caothioanh@gmail.com
5 Đỗ Thị Phượng 23/1/1973 Nữ PGS.TS Luật học 2015 phuonghlu@gmail.com
6 Trương Quang Vinh 25/7/1957 Nam PGS.TS Luật học 2016 truongquangvinh@gmail.com
7 Nguyễn Văn Hương 04/05/1969 Nam PGS.TS Luật học 2018 nguyenhuongdhl@yahoo.com
8 Bùi Đăng Hiếu 14/10/1969 Nam PGS.TS Luật học 2010 buidanghieu@yahoo.com
9 Phùng Trung Tập 01/03/1955 Nam PGS.TS Luật học 2011 phungtrungtap2013@gmail.com
10 Trần Thị Huệ 25/7/1954 Nữ PGS.TS Luật học 2013 tranthihuehlu@gmail.com
11 Nguyễn Văn Cừ 14/02/1960 Nam PGS.TS Luật học 2015 nguyenvancu1958@gmai.com
12 Trần Anh Tuấn 24/11/1969 Nam PGS.TS Luật học 2015 trananhtuan69@yahoo.com
13 Phạm Văn Tuyết 29/10/1959 Nam PGS.TS Luật học 2015 phamvantuyet1958@gmail.com
14 Ngô Thị Hường 19/2/1964 Nữ PGS.TS Luật học 2016 thihuongngo1964@gmail.com
15 Nguyễn Thị Lan 02/05/1973 Nữ PGS.TS Luật học 2016 nguyenlands74@yahoo.com
16 Vũ Thị Hải Yến 21/3/1973 Nữ PGS.TS Luật học 2016 vuhaiyen_hlu@yahoo.com
17 Bùi Thị Huyền 25/8/1972 Nữ PGS.TS Luật học 2018 buihuyen1972@gmail.com
18 Nguyễn Thị Thu Hà 14/12/1973 Nữ PGS.TS Luật học 2018 nthuha2803@gmail.com
19 Tô Văn Hoà 12/06/1973 Nam PGS.TS Luật học 2014 tovanhoa_dhl@yahoo.com
20 Bùi Thị Đào 14/01/1965 Nữ PGS.TS Luật học 2015 buithidao@hlu.edu.vn
21 Nguyễn Văn Quang 01/07/1970 Nam PGS.TS Luật học 2015 nguyenvanquanghlu@gmail.com
22 Trần Ngọc Dũng 12/8/1954 Nam PGS.TS Luật học 2003 tndung12854@yahoo.com
23 Nguyễn Viết Tý 14/10/1954 Nam PGS.TS Luật học 2005 nguyenvietty@hlu.edu.vn
24 Nguyễn Hữu Chí 28/4/1960 Nam PGS.TS Luật học 2010 huuchi1960hlu@gmail.com
25 Nguyễn Quang Tuyến 07/06/1966 Nam PGS.TS Luật học 2011 qtuyen1966@yahoo.com
26 Phạm Thị Giang Thu 08/03/1965 Nữ PGS.TS Luật học 2013 giangthu.tcnh@gmail.com
27 Nguyễn Thị Vân Anh 21/5/1967 Nữ PGS.TS Luật học 2014 ngvananhdhl@gmail.com
28 Trần Thị Thuý Lâm 10/10/1971 Nữ PGS.TS Luật học 2015 tranthithuylam@gmail.com
29 Nguyễn Thị Nga 12/02/1972 Nữ PGS.TS Luật học 2015 ngalandlaw@gmail.com
30 Vũ Thị Lan Anh 09/02/1969 Nữ PGS.TS Luật học 2016 lananhlaw@yahoo.com.vn
31 Nguyễn Hiền Phương 06/01/1975 Nữ PGS.TS Luật học 2016 hienphuong1975@yahoo.com.vn
32 Vũ Thị Duyên Thủy 08/04/1973 Nữ PGS.TS Luật học 2016 vuduyenthuy@gmail.com
33 Nguyễn Thị Thuận 10/08/1960 Nữ PGS.TS Luật học 2015 thuan602005@yahoo.com
34 Nguyễn Bá Bình 20/7/1979 Nam PGS.TS Luật học 2020 nguyenbabinhvn@gmail.com
35 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/9/1974 Nữ PGS.TS Luật học 2020 nguyenkimngan_luat@yahoo.com
36 Đặng Thanh Nga 25/5/1963 Nữ PGS.TS Tâm lý học 2015 ngadang1963@gmail.com
37 Đặng Thị Vân 20/10/1975 Nữ PGS.TS Tâm lý học 2018 vandt@hlu.edu.vn
38 Lê Thanh Thập 27/10/1954 Nam PGS.TS Triết học 2015 Thanhthap1053@yahoo.com.vn
39 Nguyễn Mạnh Tường 19/04/1954 Nam PGS.TS Triết học 2013 Manhtuong1955@gmail.com
  Danh sách có 39 người./.