Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ

Đăng vào 18/06/2019 09:31

Thông báo về việc triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BNV và Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019

Thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức và Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định được nêu tại Thông tư.
Đối với hệ thống thi hành án dân sự, đề nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện.
Bộ Tư pháp trân trọng thông báo để các đơn vị được biết và tổ chức thực hiện./.
(Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư  pháp tại đường link:
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=135587&Keyword=06/2019/tt-bnv
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=135567&Keyword=07/2019/tt-bnv)