Các tổ chức chính trị - đoàn thể Phòng Tổ chức cán bộ

Đăng vào 25/10/2017 23:33

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ 

Số lượng Đảng viên: 06 Đảng viên chính thức

Bí thư: Đồng chí Trương Đình Ninh

Phó Bí thư: Đồng chí Trần Ngọc Định

 

 

Công Đoàn Bộ phận Phòng Tổ chức cán bộ gồm có 9 Công đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn: đồng chí Nguyễn Thu Hà

Phó Chủ tịch Công đoàn: đồng chí Phạm Minh Thúy