GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Đăng vào 17/04/2017 15:03

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ

- Địa chỉ liên hệ: Phòng A 202 – A203 Tẩng 2 Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội - 87 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa – Hà Nội

        Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập từ ngày đầu thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội) theo Quyết định số 405/CP ngày 10.11.1979 của Hội đồng Chính phủ.

            Phòng hiện nay gồm có 9 nhân sự trong đó có Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng Phòng, 09 chuyên viên.

2. Chức năng của Phòng Tổ chức cán bộ

  1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ trong Trường;
  2. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quân sự địa phương, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường Đại học Luật Hà Nội;

c) Quản lý nội bộ cấp đơn vị;

d) Chức năng khác theo quy định và theo phân công của Hiệu trưởng.

 3.  Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác tổ chức cán bộ và chính sách cán bộ

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng trình Hội đồng trường ban hành hoặc trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chiến lược phát triển Trường và các chiến lược, kế hoạch thành phần về tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động của Trường; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hằng năm của Trường hoặc của Bộ Tư pháp theo phân công của Hiệu trưởng;

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và trình Hội đồng trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và các quy định, quy chế nội bộ trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường; xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, quy chế nội bộ trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản, đề án khác theo phân công của Hiệu trưởng;

c) Thẩm định, trình Hiệu trưởng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường, đơn vị trực thuộc Trường (sau đây gọi chung là các đơn vị thuộc Trường); tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và trình Hội đồng trường quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Trường; tham mưu, trình Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc các đơn vị thuộc Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp; thẩm định, trình các đề án, văn bản kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường theo quy định hoặc phân công của Hiệu trưởng;

d) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, biện pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Phòng;

đ) Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường, đơn vị trực thuộc Trường trong việc thực hiện các công việc có tính nghiệp vụ của Phòng hoặc theo phân công của Hiệu trưởng;

e) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và trình Hội đồng trường phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường, số lượng người làm việc, Bản mô tả vị trí việc làm và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Trường; tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, theo dõi vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các đơn vị thuộc Trường theo quy định và phân cấp;

g) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý, chức danh nghề nghiệp của đội ngũ viên chức, người lao động của Trường;

h) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức, ký hợp đồng với người lao động; bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp; thăng hạng, chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức; nghỉ hưu, kéo dài thời gian công tác, thôi việc, nghỉ phép năm, nghỉ không hưởng lương; kỷ luật viên chức, người lao động; tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật, của Bộ Tư pháp và của Trường; thực hiện các thủ tục xét công nhận đủ điều kiện và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh giáo sư, phó giáo sư; đề nghị xét tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục;

i) Thực hiện công tác quản lý viên chức, người lao động theo phân cấp của Bộ Tư pháp, Hội đồng trường và phân công của Hiệu trưởng; phối hợp với cá đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương làm việc, văn hóa công sở của viên chức, người lao động của Trường; phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra, xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến viên chức, người lao động của Trường theo phân công của Hiệu trưởng;

k) Tham mưu cho Hiệu trưởng việc quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền chọn, cử viên chức, người lao động đi công tác, học tập ở trong nước và nước ngoài, giải quyết việc cho phép viên chức, người lao động đi nước ngoài về việc riêng theo quy định;

l) Tham mưu cho Hiệu trưởng hướng dẫn và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Trường theo quy định.

m) Tổ chức thực hiện việc nâng lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với viên chức và người lao động theo quy định; lập hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và của Trường;

n) Hướng dẫn và thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với viên chức và người lao động theo quy định;

o) Tham mưu, xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động hằng năm và tổ chức thực hiện sau khi Kế hoạch được phê duyệt; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động của Trường theo kế hoạch đã được phê duyệt; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị, viên chức, người lao động trong Trường;

p) Quản lý hồ sơ viên chức và người lao động theo quy định; quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường theo quy định;

q) Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất về các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng của Phòng theo quy định;

2) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quân sự địa phương, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường Đại học Luật Hà Nội.

3. Quản lý nội bộ Phòng Tổ chức cán bộ

4. Thực hiện nhiệm vụ giúp việc Đảng ủy về công tác văn phòng và Đảng vụ theo phân công của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội trong tổ chức và quản lý công tác văn phòng các tổ chức đoàn thể trong Trường.

5. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng và sự phân công của Hội đồng trường, Đảng ủy hoặc Hiệu trưởng;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Trường hoặc theo sự phân công của Hiệu trưởng.