GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Đăng vào 17/04/2017 15:03

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ

- Địa chỉ liên hệ: Phòng A 202 – A203 Tẩng 2 Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội - 87 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa – Hà Nội

        Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập từ ngày đầu thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội) theo Quyết định số 405/CP ngày 10.11.1979 của Hội đồng Chính phủ.

            Phòng hiện nay gồm có 9 nhân sự trong đó có Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng Phòng, 07 chuyên viên.

2. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1.Đề xuất các phương án về xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường và của các đơn vị trong trường.

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ viên chức, người lao động của Trường trình Hiệu trưởng xem xét, giải quyết.

3. Thực hiện công tác quản lý viên chức, người lao động theo sự phân công của Hiệu trưởng;

4. Lập hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo qui định của Nhà nước và của Trường;

5. Phối hợp với các đơn vị thực hiện các thủ tục về thi nâng ngạch viên chức, phong tặng các chức danh, tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu cho các tập thể và các cá nhân của Trường;

6. Phối hợp với các tổ chức chính trị và đoàn thể tổ chức và quản lý công tác văn phòng của các tổ chức chính trị và đoàn thể trong Trường.

7.Theo dõi, kiểm tra và đề xuất biện pháp khen thưởng và xử lý kỉ luật đối với đơn vị và cá nhân viên chức, người lao động có liên quan đến việc chấp hành kỉ luật, an toàn lao động, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

8. Phối hợp với các đơn vị hữu quan trong và ngoài trường thẩm tra, xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo có liên quan đến viên chức, người lao động của Trường;

9. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Đảng ủy Nhà trường, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện qui chế dân chủ trong Trường, chấp hành kỉ luật lao động và văn hóa công sở của các đơn vị và tổ chức trong Trường;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.