Các Nghị quyết của Hội đồng trường tại Phiên họp thứ XI ngày 21 tháng 01 năm 2022

Đăng vào 15/02/2022 08:23

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Phiên họp lần thứ XI Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 do TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì.

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Trường theo thẩm quyền và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường theo quy định: xem xét Báo cáo kết quả công tác chủ yếu của Trường năm 2021, Báo cáo kết quả công tác của Hội đồng trường năm 2021, Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021. Hội đồng trường đánh giá cao kết quả và những thành tích công tác nổi bật trên nhiều lĩnh vực của Trường trong năm 2021; ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và toàn thể viên chức, người lao động của Trường đối với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của Trường trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở đó, Hội đồng trường đã thảo luận và thông qua Kế hoạch công tác của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022, Phương hướng Tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế, chính sách đảm bảo chất lượng đào tạo, chính sách học phí, chính sách hỗ trợ người học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022, Kế hoạch công tác của Hội đồng trường năm 2022, Kế hoạch tài chính năm 2022 với nhiều nội dung, định hướng mới, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, xây dựng Trường thành cơ sở giáo dục định hướng nghiên cứu theo Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030; Quyết định số người làm việc và Chính sách tuyển dụng của Trường năm 2022; thảo luận và thống nhất thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý trên cơ sở Bộ môn Ngoại ngữ. Hội đồng trường đã xem xét Báo cáo đánh giá, xem xét chuyển Viện Luật so sánh thành Viện Nghiên cứu chính sách và pháp luật và thống nhất tiếp tục giữ nguyên mô hình tổ chức Viện Luật so sánh hiện nay, đồng thời giao Hiệu trưởng có những giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Luật so sánh trong thời gian tới.

Các Nghị quyết đã được Hội đồng trường thông qua:

1. Nghị quyết phiên họp lần thứ XI ngày 21 tháng 2 năm 2022: Xem TẠI ĐÂY

2. Nghị quyết về việc ban hành Kế hoạch công tác của Trường năm 2022: Xem TẠI ĐÂY

3. Nghị quyết ban hành Phương hướng Tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế, chính sách đảm bảo chất lượng đào tạo, chính sách học phí, chính sách hỗ trợ người học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022: Xem TẠI ĐÂY

4. Nghị quyết ban hành Kế hoạch Tài chính của Trường năm 2022: Xem TẠI ĐÂY

5. Nghị quyết ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng trường năm 2022: Xem TẠI ĐÂY

6. Nghị quyết về Quyết định số người làm việc và Chính sách tuyển dụng của Trường năm 2022: Xem TẠI ĐÂY