Phổ biến, quán triệt các văn bản về chính sách cán bộ, viên chức

Đăng vào 28/07/2021 17:14

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị

Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành một số văn bản quan trọng liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sẽ có hiệu lực trong tháng 8 năm 2021 gồm có:

- Thông tư  số 02/2021/TT-BNV ngày 11/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

- Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức (hiện được quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Để triển khai thi hành các quy định của pháp luật, đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường phổ biến, quán triệt rộng rãi các quy định mới của các Thông tư  trên tới toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị./.