TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Đăng vào 23/07/2021 16:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Để thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử, Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường thực hiện một số công việc cụ thể sau đây:

1. Các đơn vị thuộc Trường tổ chức phổ biến, quán triệt rộng rãi đến tất cả viên chức, người lao động của Trường về nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của viên chức, người lao động và của các đơn vị trực thuộc các đơn vị thuộc Trường và tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

 2. Giao Phòng Hành chính - Tổng hợp là đơn vị đầu mối chủ trì, tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Trường về công tác thông tin, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Trường, trong đó có các phương tiện truyền thông trên mạng Internet và mạng xã hội và việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong đội ngũ viên chức, người lao động của Trường; chủ động trong công tác truyền thông và đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm của Trường khi thực hiện Bộ quy tắc ứng xử; báo cáo tổng hợp với Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện khi được yêu cầu.

3. Phòng Công tác sinh viên tổ chức phổ biến, quán triệt rộng rãi đến toàn thể người học của Trường về nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tham mưu, giúp Hiệu trưởng theo dõi, xử lý những vấn đề có liên quan đến việc tuân thủ và thực hiện đúng quy định của Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong người học của Trường, báo cáo tổng hợp với Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện của người học khi được yêu cầu.

4. Giao Phòng Thanh tra chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị, tổ chức có liên quan giúp Hiệu trưởng về công tác việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, thực hiện đúng quy định của Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội nghiêm túc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và nội dung Công văn này./.

Xem Công văn triển khai của Trường: TẠI ĐÂY

Xem Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: TẠI ĐÂY