Công văn lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu

Đăng vào 14/06/2021 11:00

Công văn lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu: XEM TẠI ĐÂY

Dự thảo lấy ý kiến: Xem TẠI ĐÂY

Báo cáo của Ban xây dựng Dự thảo: Xem TẠI ĐÂY

Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT: Xem TẠI ĐÂY

Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT: Xem TẠI ĐÂY

Quy định hiện hành của Trường: Xem TẠI ĐÂY