Thông tin chung về đội ngũ giảng viên năm 2021

Đăng vào 10/05/2021 15:26

Thông tin chung về đội ngũ giảng viên năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội hiện có với 319 giảng viên, giáo viên cơ hữu (chiếm 65,2% trên tổng số viên chức, người lao động toàn trường). Trong đó, về trình độ: gồm có 04 giáo sư – chiếm 1,25%, 37 phó giáo sư – chiếm 11,6%, 96 tiến sĩ – chiếm 30,1%.

Trường có khoảng 53 giảng viên có thể giảng dạy bằng tiếng Anh đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật thương mại quốc tế, chương trình cử nhân Luật chất lượng cao và nhiều giảng viên có khả năng giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Đức. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên của nhà trường còn tham gia hoạt động xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp thông qua Trung tâm tư vấn pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trường hiện có đội ngũ giảng viên, chuyên gia thỉnh giảng đông đảo, có kiến thức chuyên môn trình độ, kinh nghiệm thực tiễn từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước, đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp, các cơ quan xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật và bảo vệ pháp luật, luật sư, chuyên gia thực tiễn trong các lĩnh vực pháp luật.