Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp (sửa đổi)

Đăng vào 07/01/2021 14:21

Xem Quyết định 518/QĐ-BTP: TẠI ĐÂY

Xem Quyết định 2663/QĐ-BTP: TẠI ĐÂY