Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đăng vào 15/08/2020 14:25

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/8/2020 và bãi bỏ Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.