Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2017

Đăng vào 02/08/2017 12:41

Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2017

Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông tin về việc hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2017 để các cơ sở giáo dục đại học và ứng viên nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ. Sắp tới, Văn phòng HĐCDGSNN sẽ xuất bản Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 và sẽ tổ chức tập huấn về công việc này để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học, Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp và các ứng viên triển khai công việc.

Trân trọng!

(Download Bản Hướng dẫn và Mẫu số 01, 07, 08)